Cyngor Caerdydd

Blog

Os ydych chi'n cael trafferth talu am fwyd, tanwydd neu atgyweiriadau, ewch i wefan Cyngor Ariannol Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth am y Gronfa Frys Ddewisol Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd.

Llinell Gynghori

Os ydych chi'n hunan-ynysu ar hyn o bryd a heb unrhyw un i'ch helpu i gael yr hanfodion ffoniwch y Llinell Gyngor ar 029 2087 1071 neu e-bostiwch mailto:hybcynghori@caerdydd.gov.uk.
Os ydych chi'n nabod rhywun nad oes ganddo fynediad i'r rhyngrwyd ac sydd angen help, rhowch rif y Llinell Gyngor iddo/i.

Mynnwch help yn lleol

Chwiliwch i ddod o hyd i help sydd ar gael yn eich ardal chi. Gallwch hidlo yn ôl ardal neu'r math o help sydd ei angen arnoch chi.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau ar gyfer gwirfoddolwyr ac aelodau o'r cyhoedd.

  • Gyda beth sydd angen help arnoch?

  • Gyda beth sydd angen help arnoch?

Gwirfoddolwr Ffair Swyddi

Croesawu ceiswyr gwaith i'r Ffair Swyddi. Dangos i unigolion lle mae popeth yn y digwyddiad. Cadw'r ardal luniaeth yn llawn, yn lân ac yn daclus (os yw'n berthnasol). Helpu i... read more →

Gweithredu Cymunedol Grangetown

Rydym yn dîm o wirfoddolwyr sy'n darparu ystod o wasanaethau i'r rhai sy'n byw yn ardaloedd Grangetown a Leckwith. Rydym yn cynnig siopa a dosbarthu bwyd, codi presgripsiynau, a gwasanaethau... read more →

Eglwys Highfields

Yn Eglwys Highfields rydym yn cynnig help i'r rhai yn ein cymuned leol. Os ydych chi'n bregus neu'n hunan-ynysu, rydyn ni'n gallu gwneud eich siopa i chi, anfon llythyrau, casglu... read more →

Llinell Sgwrsio

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro helpu'r rhai ar wahân. Ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod mewn hunan-ynysu, gartref neu yn yr ysbyty ac yn teimlo'n unig?... read more →

Care and Repair

Gallwn gynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i'r rheini dros 60 oed dros y ffôn neu drwy e-bost. Rydym yn darparu gwaith ymarferol hanfodol i'ch cynorthwyo yn eich cartref, fel gosod... read more →

Banc Bwyd Caerdydd

Mae Banc Bwyd Caerdydd yn parhau i helpu pobl sy'n cwrdd â meini prawf gwreiddiol Banc Bwyd trwy'r amser hwn. Mae hynny'n cynnwys pobl sy'n eu cael eu hunain heb... read more →

Cymdogion Da Llanishen

Rydym yn cynnig danfoniadau siopa i bobl fregus ac oedrannus heb unrhyw help arall ar gael. Gallwn wneud eich siopa i chi yn wythnosol a'i ddanfon i'ch cartref. Cysylltwch â... read more →

Apel ceiniog

Gallwn anfon pecyn bwyd atoch a all gynnwys hanfodion cwpwrdd storfa a chitiau hylendid, gan gynnwys siampw, golchi'r corff a diaroglydd i bobl sy'n gael eu effeithio gan Covid-19. Rydym... read more →

Alzheimer’s Society Cymru

Mae cymdeithas Alzheimer yn darparu ystod o wybodaeth a chyngor gan gynnwys help ar gadw'ch perthnasau yn ddiogel trwy'r cyfnod hwn.

St John Cymru

Mae St John Cymru yn darparu cludiant cleifion nid-brys. Bydd cynllun wedi'i greu benodol i'ch anghenion.    

Gofalwyr Cymru

Yn darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth arbenigol i ofalwyr di-dâl, ac yn cysylltu gofalwyr am gyd-gefnogaeth.   Ewch I’d wefan: www.carersuk.org/wales Ffoniwch: 02920 811370

Prydau ar Olwynion

Oes angen help arnoch chi gyda'ch bwyd? Mae Prydau ar Olwynion ar gael i holl drigolion Caerdydd a rhannau dwyreiniol Bro Morgannwg gan gynnwys Dinas Powys, Sully, Llandough, Penarth a... read more →

C.A.L.L.

Mae'r llinell gymorth hon yn rhoi cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am faterion iechyd meddwl yng Nghymru.     Gwefan: www.callhelpline.org.uk/ Llinell gymorth: 0800 132 737 (fon am ddim 24/7) Tecst:... read more →

Age Cymru

Gwybodaeth am fudd-daliadau, iechyd, arian, tai neu ofal i bobl hen, eu teulu, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Gwefan: www.ageuk.org.uk/cymru Llinell Gyngor: 08000 223 444 (llinell gyngor ar agor Llun-Gwener... read more →

Women Connect First

Mae Women Connect First yn cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys cyngor, eiriolaeth, cwnsela, ac ystod o raglenni hyfforddi a chyfleoedd gwirfoddoli ymhlith eraill. Targedua Women Connect First yn benodol... read more →

Oasis Cardiff

Mae Oasis Caerdydd yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ddarparu bwyd i geiswyr lloches a ffoaduriaid.  Gall hyn gynnwys helpu'r staff yn y gegin i baratoi a phacio prydau... read more →
Together for Cardiff

Age Connects Caerdydd a’r Fro

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi pobl bregus oedrannus. Am fwy o wybodaeth am Age Connects, ewch i http://www.ageconnectscardiff.org.uk/. Rydym hefyd yn darparu help gyda siopa. Codir tâl o... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd