Cronfa Argyfwng Dewisol Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd

Mae cronfa argyfwng newydd wedi’i rhoi ar waith i gefnogi trigolion Caerdydd mewn argyfwng

Y fenter yw ymateb diweddaraf y Cyngor i’r effaith y mae’r pandemig yn parhau i’w chael ar gymunedau ar draws y ddinas.

Bydd y gronfa ar gael i unigolion a theuluoedd sy’n profi caledi difrifol, pan na fydd unrhyw opsiwn arall o ran cymorth ar gael. Mae wedi ei chreu i helpu gyda threuliau fel talu am hanfodion fel nwy a thrydan pan na all cartref wneud felly, am atgyweiriadau hanfodol i bopty neu beiriant golchi, ar gyfer dodrefn hanfodol neu offer i fynd i’r afael ag amddifadedd digidol.

Caiff y rhai sy’n gwneud cais am y gronfa eu cefnogi gan Dîm Cyngor Ariannol y Cyngor, a fydd yn trafod amgylchiadau’r cartref ac ystyried ffyrdd o wneud y mwyaf o’u hincwm drwy gael gafael ar grantiau, gostyngiadau a budd-daliadau, helpu i ddelio ag unrhyw ddyledion sydd ganddynt, a rhoi arweiniad i wneud cais am y gronfa, os nad oes unrhyw opsiwn arall ar gael.

Caiff ceisiadau eu hasesu gan banel annibynnol o swyddogion y Cyngor ac os byddant yn llwyddiannus, caiff unrhyw bryniannau neu daliadau angenrheidiol eu gwneud ar ran yr ymgeisydd.

Rhaid i ymgeiswyr fod dros 16 oed a bod yn byw yng Nghaerdydd. Mae meini prawf cymhwysedd eraill yn berthnasol gan gynnwys y gofyniad i fod yn derbyn budd-daliadau penodol, prawf o incwm isel neu fynediad i gynilion dan drothwy penodol.

Ffoniwch y Tîm Cyngor Ariannol ar 029 2087 1071, e-bostiwch ef yn hybcynghori@caerdydd.gov.uk neu ewch i www.cyngorariannolcaerdydd.co.uk am fwy o wybodaeth a chymorth ar faterion ariannol

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd