Blog

Llinell gyngor

Os ydych chi’n nabod rhywun sydd angen cymorth ac sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd, rhowch rif ein Llinell Gyngor iddo/i - 029 2087 1071

Mynnwch help yn lleol

Chwiliwch i ddod o hyd i help sydd ar gael yn eich ardal chi. Gallwch hidlo yn ôl ardal neu'r math o help sydd ei angen arnoch chi.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau ar gyfer gwirfoddolwyr ac aelodau o'r cyhoedd.

  • Gyda beth sydd angen help arnoch?

  • Gyda beth sydd angen help arnoch?

Gwaelod Inn

Dosbarthu siopa y tu mewn Gwaelod-Y-Garth. Archebwch Dydd Mawrth – Dydd Sul erbyn 2yp i dderbyn y danfon drannoeth. Ffoniwch ni i archebu a thalu gyda cherdyn dros y ffôn.

Carpenter’s Arms

Rydym yn cynnig prydau wedi’u coginio ac eitemau bwyd i'w dosbarthu i'r ardal leol ar gyfer y thai sydd yn hunan-ynysig yn unig. Dosbarthiad o £2 gydag uchafswm gwariant o... read more →

Siop Cyfleusterau CSG

Rydym yn gallu dosbarthu nwyddau bwyd hanfodol i'r ardal leol am ddim. Rydym yn cynnig dau slot dosbarthu. Ffoniwch rhwng 8yb-10yb i dderbyn danfoniad rhwng 10-11yb, neu ffoniwch rhwng 4-5yp... read more →

Cigydd R J Berry

Dosbarthu am ddim i'r ardal leol. Ewch i'n tudalen Facebook neu cysylltwch â ni ar y rhif ffôn isod.

Cigydd Hole in the Wall

Rydym yn cynnig dosbarthu am ddim ar archebion cig. Edrychwch ar ein tudalen Facebook am fanylion llawn ac i osod archebion.

Rhost Moch Ollie

Rydym yn cynnig dosbarthu prydau wedi'u coginio. Gweler ein gwefan am fanylion pellach.

Caffi Frolics

Rydym ar agor ar gyfer danfoniadau prydau bwyd (tal dosbarthu £2.50) a gallwch hefyd ddod o gyd i ni ar Uber Eats a Just Eat. Rydym hefyd yn gallu helpu... read more →

Cludiant Cymunedol VEST

Rydym yn cynnig cludiant i apwyntiadau iechyd hanfodol, casglu meddyginiaeth a siopa. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau cyfeillio.

Dragon Taxis

Byddwn yn codi'ch siopa os ydych chi wedi archebu trwy glicio a chasglu.

Bwydiau Oakhouse

Rydym yn cynnig prydau cartref o ansawdd uchel a gwasanaeth bwyd gyda danfoniadau.

Wiltshire Farm Foods

Rydym yn dosbarthu prydau parod wedi'u rhewi, o ddydd Llun trwy i ddydd Gwener, trwy Gaerdydd i gyd.

Siop Fwyd Waterloo Gardens

Rydym yn cynnig dosbarthu eitemau hanfodol am ddim i bobl oedrannus a bregus yn ardal Penylan. Ffoniwch 02920491848 rhwng 8yb a 8yp.

Yr Hen Ty Post

Rydym yn cynnig dosbarthu am ddim ar gyfer pethau hanfodol fel ffwryth ffres, llysiau, cig, rholiau toiled ac ati. Yn agor i unrhyw un, yn enwedig pobl hyn a gwpiau... read more →

Ty Coffi AJ’s – Roath

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fwydydd gan gynnwys brecwast, cinio a swper, gan gynnwys opsiynau llysieuol a fegan. Dosbarthu yn £2 neu am ddim at archebion dros £15. Hefyd, cael... read more →

The Orchard

Rydym yn cynnig dosbarthu cig ffres- ni'n angen 48 awr o rybudd os gwelwch yn dda. Ffoniwch 02920778238

‘Drive Taxis’ Caerdydd

Rydym yn cynnig gostyniad o 25% i staff y GIG, a theithiau siopa am ddim ar gyfer eitemau hanfodol i bobl oedrannus a bregus.  

Apel ceiniog

Gallwn anfon pecyn bwyd atoch a all gynnwys hanfodion cwpwrdd storfa a chitiau hylendid, gan gynnwys siampw, golchi'r corff a diaroglydd i bobl sy'n gael eu effeithio gan Covid-19. Rydym... read more →

Banc Bwyd @ Al-Ikhlas

Rydym yn cynnig gwasanaethau amrywiol i helpu ein cymuned gymaint â phosibl, yn bennaf ardal Adamsdown a Sblot. Mae ein Gwasanaethau'n cynnwys: - Parseli Bwyd - Meddyginiaeth / Casglu presgripsiwn... read more →

Alzheimer’s Society Cymru

Mae cymdeithas Alzheimer yn darparu ystod o wybodaeth a chyngor gan gynnwys help ar gadw'ch perthnasau yn ddiogel trwy'r cyfnod hwn.

St John Cymru

Mae St John Cymru yn darparu cludiant cleifion nid-brys. Bydd cynllun wedi'i greu benodol i'ch anghenion.    

Gofalwyr Cymru

Yn darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth arbenigol i ofalwyr di-dâl, ac yn cysylltu gofalwyr am gyd-gefnogaeth.   Ewch I’d wefan: www.carersuk.org/wales Ffoniwch: 02920 811370

Prydau ar Olwynion

Oes angen help arnoch chi gyda'ch bwyd? Mae Prydau ar Olwynion ar gael i holl drigolion Caerdydd a rhannau dwyreiniol Bro Morgannwg gan gynnwys Dinas Powys, Sully, Llandough, Penarth a... read more →

C.A.L.L.

Mae'r llinell gymorth hon yn rhoi cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am faterion iechyd meddwl yng Nghymru.     Gwefan: www.callhelpline.org.uk/ Llinell gymorth: 0800 132 737 (fon am ddim 24/7) Tecst:... read more →

Age Cymru

Gwybodaeth am fudd-daliadau, iechyd, arian, tai neu ofal i bobl hen, eu teulu, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Gwefan: www.ageuk.org.uk/cymru Llinell Gyngor: 08000 223 444 (llinell gyngor ar agor Llun-Gwener... read more →

Women Connect First

Mae Women Connect First yn cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys cyngor, eiriolaeth, cwnsela, ac ystod o raglenni hyfforddi a chyfleoedd gwirfoddoli ymhlith eraill. Targedua Women Connect First yn benodol... read more →

Grwp Cymorth Coronavirus Rumney

Mae Grŵp Cymorth Coronafirws Rumney wedi'i sefydlu i helpu pobl hŷn a bregus yn Rumney & Llanrumney y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt. Maen nhw'n cynnig: Dosbarthiad ‘Ymateb cyflym’... read more →

Grŵp cymorth Covid-19 Caerdydd

Mae grŵp Facebook Cymorth Cydfuddiannol Caerdydd Covid-19 wedi cael ei sefydlu i bobl Caerdydd gefnogi ei gilydd trwy'r achosion Coronavirus. Gallwch bostio yma am unrhyw help sydd ei angen arnoch... read more →

Siop New Foundations, Canton

 Mae Craig Martin, perchennog siop New Foundations, Treganna, yn darparu gwasanaethau dosbarthu i gwsmeriaid.  Bydd nhw yn derbyn arian a Throsglwyddo Banc.  cynhyrchion ar gael: rholiau toiled, sebonau llaw, chwistrellau... read more →

Spar Culverhouse Cross

  Mae Spar yn cynnig gwasanaeth dosbarthu, unwaith yr wythnos ar hyn o bryd.  Mae nhw yn cymryd archebion ar ddydd Llun a dydd Mawrth i anfon allan i'w danfon... read more →
Together for Cardiff

Age Connects Caerdydd a’r Fro

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi pobl bregus oedrannus. Am fwy o wybodaeth am Age Connects, ewch i http://www.ageconnectscardiff.org.uk/. Rydym hefyd yn darparu help gyda siopa. Codir tâl o... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd