Blog

Llinell gyngor

Os ydych chi’n nabod rhywun sydd angen cymorth ac sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd, rhowch rif ein Llinell Gyngor iddo/i - 029 2087 1071

Mynnwch help yn lleol

Chwiliwch i ddod o hyd i help sydd ar gael yn eich ardal chi. Gallwch hidlo yn ôl ardal neu'r math o help sydd ei angen arnoch chi.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau ar gyfer gwirfoddolwyr ac aelodau o'r cyhoedd.

  • Gyda beth sydd angen help arnoch?

  • Gyda beth sydd angen help arnoch?

Crafty Devil Brewing Co.

Dosbarthu drannoeth cwrw crefft a gwinoedd. Dosbarthu am ddim ar archebion dros £25 o fewn cod post CF. Archebwch trwy ein gwefan.

Wyndham Street Pantry

Mae Wyndham Street Pantry yn clwb bwyd cymunedol yn Riverside. Mae aelodau'n talu £ 2.50 yr wythnos ac yn gyfnewid, gallant ddewis o leiaf 10 eitem fwyd yr wythnos i'w... read more →

Holy Yolks

Rydym yn danfon blasau amrywiol o wyau scotch, gyda phedwar wy am £12. Mae opsiynau llysieuol ar gael. Gweler ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael argaeledd stoc yn ogystal â'n... read more →

Mama Halla

Dosbarthu Sawsiau Poeth Corea a kimchi, gan gynnwys kimchi fegan. Pryniant lleiafswm dau jar. Anfonwch neges atom ar Facebook neu Instagram, neu anfonwch e-bost atom gyda'ch archeb. Mae archebion a... read more →

DeliverBuzz

Gwasanaeth dosbarthu ledled Caerdydd, gan gynnwys prydau bwyd a hanfodion bwyd yn uniongyrchol i'ch drws. Archebwch ar-lein neu trwy ein app.

Cigydd Oriel Jones

Rydyn ni'n danfon cig dros Caerdydd. Archeb o leiaf £25, gyda danfoniad am ddim. Rhowch eich archeb trwy ein gwefan.

Keyif Penarth

Dosbarthu neu gludfwyd bwyd Twrcaidd i ardal CF64. Dosbarthu am ddim, ar agor dydd Mawrth-dydd Sul 3yp-10yp. Archebion ymlaen llaw ar gael ar unrhyw adeg. Archebwch ar ein gwefan neu... read more →

Dosbarthu bocs fwyd M&S

Blychau bwyd amrywiol gan gynnwys prydau parod ar gael i'w harchebu trwy Ocado. Dosbarthu yr un diwrnod hefyd trwy Deliveroo am isafswm archeb o £ 15. Oriau siopa â blaenoriaeth... read more →

Danfoniadau bwyd dros Caerdydd

Os oes angen danfon bwyd ac eitemau eraill arnoch, gallwch ymweld â gwefan Cardiff Delivers, sy'n dod â chyflenwyr amrywiol ynghyd ar un safle i'w gwneud mor hawdd â phosibl... read more →

Llinell Sgwrsio

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro helpu'r rhai ar wahân. Ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod mewn hunan-ynysu, gartref neu yn yr ysbyty ac yn teimlo'n unig?... read more →

Cefnogaeth Eglwys San Marc

Rydym yn gallu cynnig cefnogaeth i unrhyw aelodau o'r gymuned sy'n oedrannus neu'n bregus. Gallwn wneud eich siopa, codi unrhyw gyflenwadau brys, postio llythyrau ar eich rhan, neu gynnig clust... read more →

Rhostiau Sara

Dosbarthu rhostiau Sul i bobl oedrannus a bregus sy'n hunan ynysu. Ffoniwch ni i roi eich archeb o ddydd Llun i ddydd Sadwrn i'w ddanfon ar brynhawniau ddydd Sul. Derbynnir... read more →

Iechyd Da @ CF14

Rydym yn darparu amrywiaeth o fwydydd, gan gynnwys llaeth, llaeth ceirch, wyau, bara, gwinoedd, bwydydd tun, a blawd (wedi'i gyfyngu i 1kg bob math i bob cwsmer). Rhestr lawn o... read more →

Bwyty Juboraj Rhiwbina

Dosbarthu a chasglu bwyd Indiaidd. Dydd Mercher i ddydd Sul 5yp-9yp gydag isafswm archeb o £20 a taliad dosbarthu o £3. Rhowch eich archeb dros y ffôn neu ar-lein.

Ffrwythau a Llysiau Laura

Blychau ffrwythau a llysiau wedi'u danfon at eich drws. Tri maint blwch ar gael am £20, £30 a £45 gyda danfoniad am ddim. Ffoniwch ni rhwng 10yb-6yp i osod archeb,... read more →

Spice of Life

Rydym yn cynnig gwasanaeth clicio a chasglu i chi archebu a chasglu eitemau o'n siop. Rydym yn cynnig ystod o fwydydd iechyd, cynhyrchion glanhau organig, sbeisys ac eitemau bwyd eraill.... read more →

La Vita

Rydym yn danfon bwyd Eidalaidd, gan gynnwys pitsas a seigiau pasta. Dosbarthu penwythnos yn unig. Ffoniwch ni ar 07734169333 rhwng 5yp-9yp ar Ddydd Sadwrn a Ddydd Sul.

Care and Repair

Gallwn gynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i'r rheini dros 60 oed dros y ffôn neu drwy e-bost. Rydym yn darparu gwaith ymarferol hanfodol i'ch cynorthwyo yn eich cartref, fel gosod... read more →

Marchnad Bwyd Glan yr Afon

Ar hyn o bryd mae nifer o gynhyrchwyr bwyd sy'n cymryd rhan ym marchnad ffermwyr Glan yr Afon yn cynnig danfoniadau. Mae'r rhain yn cynnwys poptai, cigyddion, bwyd stryd, blychau... read more →

Nisa Lleol Llanedeyrn

Dosbarthu nwyddau hanfodol i ardal Llanedeyrn. Dosbarthu am ddim. Ffoniwch ni rhwng 9yb-8yp i archebu. Derbynnir taliadau arian parod neu gerdyn.

Wash Cycle Ltd

Rydym yn cynnig gwasanaeth golchi dillad gollwng drws, gan godi a gollwng eich eitemau dillad ar garreg eich drws. Ar hyn o bryd mae gennym 30% oddi ar bob archeb... read more →

Stefano’s

Bwyd Eidalaidd i'w ddanfon neu ei gasglu. Archebwch ar Deliveroo neu ubereats i'w danfon neu ffoniwch ni i gasglu. 20% oddi ar bob archeb wrth gasglu. Ar agor 5yp-9yp Dydd... read more →

Quantum Coffee

Dosbarthu ffa coffi, gyda 20% oddi ar bopeth ar-lein ar hyn o bryd. Archebwch trwy ein gwefan.

Little Man Coffee Co.

Dosbarthu coffi, dewisiadau amgen llaeth, sudd, cwpanau y gellir eu hailddefnyddio a mwy. Archebwch trwy e-bost. Taliad trwy anfoneb.

Hard lines coffee

Dosbarthu coffi, offer bragu a styffylau cwpwrdd eraill. Archebwch ar ein gwefan. Mae danfoniadau yn digwydd ar dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener.

Flapjack nation

Rydym yn danfon fflapjacs i bobl ardal yng Ngaerdydd, Penarth a’r Barri. Dosbarthu am ddim, archeb leiaf un blwch o 12 fflapjac. E-bostiwch ni i archebu neu ffonio rhwng 9yb-5yp.

Becws Bruton’s

Bara, teisennau, cacennau ac eitemau becws eraill wedi'u danfon. Archebwch trwy Deliveroo.

Calabrisella

Dosbarthu bwyd Eidalaidd trwy Deliveroo. Ar agor bob dydd 12 hanner dydd i 10yp ac eithrio Sul y Pasg.

Cigydd W A Harris

Gwasanaeth dosbarthu cig, gyda dosbarthu am ddim am archebion dros £10. Archebwch rhwng 8yb ac 1yp (talu dros y ffôn) i'w ddanfon drannoeth rhwng 1-4yp.

Banc Bwyd Caerdydd

Mae Banc Bwyd Caerdydd yn parhau i helpu pobl sy'n cwrdd â meini prawf gwreiddiol Banc Bwyd trwy'r amser hwn. Mae hynny'n cynnwys pobl sy'n eu cael eu hunain heb... read more →

Chef’s Choice

Blwch sy'n cynnwys ffrwythau, llysiau, salad, llaeth a bara am £20. Tecstiwch ni i osod eich archeb gydag enw, cyfeiriad, cod post a rhif ffôn a byddwn yn eich galw... read more →

Crumbles Catering

Prydau wedi'u coginio gartref fel tsili, pastai bwythyn ac opsiynau llysieuol wedi'u dosbarthu i'ch drws.

Cigydd Sean

Rydym yn gwerthu pasteiod, bolognaise a phrydau eraill yn ogystal â chig ffres. Dosbarthu am ddim gyda archebion dros £20. Rydym ar agor 9yb-5yp.

Gwasanaethau Bwyd Butcher’s Hook

Rydym yn danfon cig ffres a chyflenwadau bwyd sylfaenol eraill. Archebwch ar-lein neu ffoniwch ni – ffôn ateb 24/7 ar gael. Gwariant lleiaf o £20 a danfon am ddim.

Lifestyle Express- Tredelerch

Rydym yn cynnig danfoniadau siopa bwyd hanfodol. Ffoniwch ni rhwng 9yb-5yp i roi eich archeb ar gyfer danfon yr un diwrnod. Ifaswm gwariant o £10 gyda danfoniad am ddim, taliad... read more →

The Tuck Box

Dosbarthu prydau wedi’i coginio i'r henoed ar Ddydd Sadwrn yn unig. Dosbarthu am ddim. Rydym ar agor 8yb-4yp. Ffoniwch ni i roi eich archeb.

Cymdogion Da Llanishen

Rydym yn cynnig danfoniadau siopa i bobl fregus ac oedrannus heb unrhyw help arall ar gael. Gallwn wneud eich siopa i chi yn wythnosol a'i ddanfon i'ch cartref. Cysylltwch â... read more →

Cigydd Pring

Rydym yn cynnig danfon cig. Ffoniwch ni rhwng 9yb-12yp neu anfoniwch neges atom ar Facebook i roi eich archeb.

Kemi’s

Rydym yn cynnig blychau llysiau £15 i’w dosbarthu. Ffoniwch i archebu, a rhowch o leiaf 24 awr o rybudd.

Bant a la cart

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gynhyrchion bwyd, gan gynnwys cynhyrchion llaeth, tuniau, pasta a reis, cacennau, pysgod, prydau parod a phasteiod. Mae gennym hefyd gyflenwad bach o fagiau ailgylchu. E-bostiwch... read more →

Caffè Fragolino

Rydym yn danfon prydau wedi'u coginio. Codir tâl dosbarth o £0.50 ac nid oes ifaswm gwariant. Ffoniwch ni i archebnu – cymerir taliad dros y ffôn ar yr adeg hon.... read more →

Pettigrew bakeries

Rydym yn dosbarthu cynhyrchion bwyd amrywiol, gan gynnwys bara, cynhyrchion llaeth, dewisiadau amgen llaeth, wyau, ffrwythau a llysiau, ac eitemau becws sawrus. Mae yma dâl dosbarthu o £3 ac ifaswm... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd